วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร นักเรียนพยาบาล และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

0
10590
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2559 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2559 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2559 ประเภททุนส่วนตัว 100 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม -24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • รับสมัครรวม 85 คน แบ่งเป็น
  • ประเภททุนกองทัพบก (หญิง) 20 คน
  • ประเภททุส่วนตัว 65 คน แบ่งเป็น ชาย 10 หญิง 50 และ ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 คน
  • เปิดรับสมัครวันที่ 4 มกราคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2559

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลคะแนนทดสอบ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (Professional and Acadimic Test หรือ PAT)
 • สถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 25 ปี (ช่วงวันเกิดที่สามารถสมัครได้ 8 สิงหาคม 2534 – 8 สิงหาคม 2541) ชายและหญิง
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซค์ http://rtanc.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2559 (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 18 เมษายน 2559)
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0 2354 7842 หรือ http://rtanc.ac.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

 • ประเภททุนส่วนตัว 100 คน
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 32,500 บาท
 • เปิดรับสมัคร วันที่ 4 มกราคม – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีที่เปิดรับสมัคร
 • สถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี (ช่วงวันเกิดที่สามารถสมัครได้ 8 สิงหาคม 2524- 8 สิงหาคม 2541)
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซค์ http://rtanc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 27 มิถุนายน 2559)
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-3547842 หรือ http://rtanc.ac.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น