องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 64 อัตรา

0
5583
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ( Phuket Provincial Administrative Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 64 อัตรา วุฒิ ปวช.- ปวท.-ปวส.- ปริญญาตรี – ไม่จำกัดวุฒิ  สมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 6- 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 17 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา

สำหรับผู้มีทักษะ

 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ (ม.ศ.3 หรือ ม.3)  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ (ม.ศ.3 หรือ ม.3) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • คนสวน ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างทุกประเภท ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • คนงาน ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง  กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 6- 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.076-210-104

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น