การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครพนักงาน รวม 123 อัตรา

0
6011
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 123 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัคร

 1. นักวิชาการ 5 (ปริญญาโท ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 2. นักวิชาการ 5 (ปริญญาโท ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 3. นักบัญชี 5 (ปริญญาโท ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 4. นักฝึกอบรม 5 (ปริญญาโท ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 5. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) อัตราว่าง : 14 อัตรา
 6. วิศวกรโยธา 4 (ชาย/ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา) อัตราว่าง : 5 อัตรา
 7. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 (ชาย/ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 8. วิศวกรสื่อสาร 4 (ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ฯ ) อัตราว่าง : 3 อัตรา
 9. นักประมวลผลข้อมูล 4 (ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 10. นักบริหารพัสดุ 4 (ปริญญาตรี ทางบริการธุรกิจ การจัดการ) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 11. นักวิชาการ 4 (ปริญญาตรี ทางชีวอนามัย) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 12. พยาบาลวิชาการ 4 (ปริญญาตรี ทางการพยาบาล) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 13. ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 /ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3/ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 (ปวส./ชาย ทางสาขาเครื่องกล ช่างยนต์) อัตราว่าง : 17 อัตรา
 14. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 (ปวส./ชาย ทางสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 15. ช่างเทคนิคโยธา 3 (ปวส./ชาย ทางช่างโยธา ก่อสร้าง สำรวจ) อัตราว่าง : 7 อัตรา
 16. พนักงานธุรการ 3 (ปวส.สาขาการจัดการทั่วไป จัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ) อัตราว่าง : 15 อัตรา
 17. พนักงานธุรการ 3 (ปวส.สาขาการเงิน การธนาคาร บัญชี) อัตราว่าง : 6 อัตรา
 18. พนักงานพัสดุ 3 / พนักงานจัดหาพัสดุ 3 (ปวส.สาขาจัดการโลจิสติกส์) อัตราว่าง : 7 อัตรา
 19. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 (ปวช./ชาย ทางสาขาไฟฟ้ากำลัง) อัตราว่าง : 3 อัตรา
 20. พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 (ม.3/ชาย) อัตราว่าง : 15 อัตรา
 21. พนักงานสนาม 1 (ม.3/ชาย) อัตราว่าง : 9 อัตรา
 • เฉพาะตำแหน่งลำดับที่ 19 อายุไม่เกิน 28 ปี 
 • เฉพาะตำแหน่งลำดับที่ 21 อายุครบ 18 ปี ในวันกรอกใบสมัคร และ ไม่เกิน 28 ปี 
 • ตำแหน่งอื่นๆ ตามแนบท้ายประกาศ อายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.mea.or.th/job หัวข้อ รับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง 02 2563192
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น