ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

0
2672
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร  (ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครทาง Web site จำนวนประมาณ 1500 คน โดยเรียงลำดับตามเกรดเฉลี่ยการศึกษาในแต่ละสถาบัน) วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เวลา 00.01 น) ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เวลา 24.00 น.) 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานธนาคาร
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีเนื้อหาหลักสูตร เช่นเดียวกับคุณวุฒิที่กำหนด (จบการศึกษาก่อนวันสมัคร)
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
  • อายุไม่เกิน 28 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขา หรือปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เข้างานเป็นกะได้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.ghbank.co.th  (ใบสมัคร) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เวลา 00.01 น) ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เวลา 24.00 น.)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0-2202-1246 หรือ 0-2202-1951

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น