กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันปี 2561 เพื่อเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 150 อัตรา

0
5666
กรมการทหารช่าง สมัครงานปี 2561

กรมการทหารช่าง (Engineer Department) รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) รวม 150 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.30 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

ผู้ที่สมัครเข้าสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาต่อไปนี้

  • สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง งานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาเกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 27 อัตรา
  • สาขาวิชา การก่อสร้าง งานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาเกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 44 อัตรา
  • สาขาวิชา โลหะการ งานเชื่อมโลหะ หรือสาขาเกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 12 อัตรา
  • สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาเกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 41 อัตรา
  • สาขาวิชา เครื่องกล งานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาเกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 26 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครสมัครด้วยตนเอง  ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.30 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากกรมการทหารช่าง หรือ เฟสบุ๊คของกรมการทหารช่าง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น