ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับเต็ม ก่อนการลงประชามติ ปี 2559

0
5333
การแถลงข่าวเรื่อง รายละเอียด ของ ร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์

ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าจะมีผลกระทบกับคนไทยทุกคน เพราะรัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายนี้ สำหรับตอนนี้ยังเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้น ยังต้องผ่านขั้นตอนของการลงประชามติ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร กว่าที่จะสามารถประกาศใช้งานได้จริงๆ

ในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 13.39 น. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อให้ทำประชามติ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และจัดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้แถลง

สำหรับ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับก่อนลงประชามตินี้ มีทั้งสิ้น 279 มาตรา รวม 16 หมวด มีจำนวน 105 หน้า แบ่งเป็น 16 หมวด คือ

 1. บททั่วไป
 2. พระมหากษัตริย์
 3. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
 4. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
 5. หน้าที่ของรัฐ
 6. แนวนโยบายแห่งรัฐ
 7. รัฐสภา
 8. ครม.
 9. การขัดกันแห่งผลประโยชน์
 10. ศาล
 11. ศาลรัฐธรรมนูญ
 12. องค์กรอิสระ
 13. องค์กรอัยการ
 14. การปกครองท้องถิ่น
 15. การแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ
 16. การปฏิรูปประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจตรวจสอบเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สามารถดูได้ที่นี่ ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ก่อนลงประชามติ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น