กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

0
2724
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัตรพนักงานราชการทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง (Department of Public Works and Town and Country Planning) พนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่ 18-22 กันยายน 2560

ตำแหน่งงานราชการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัคร

 • พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี : ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
 • พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี : สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • พนักงานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานเครื่องยนต์ จำนวน : 1 อัตรา
  • ปวช. : สาขาวิชาช่างยนต์ /มีประสบการณ์ ฯ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 3 อาคาร20 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18-22 กันยายน 2560

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น