กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา

0
6110
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (Department of Public Works and Town and Country Planning) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
  • จำนวน  : 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • จำนวน : 5 อัตรา (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรม หรือทางออกแบบสถาปัตยกรรม
  • จำนวน : 3 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dpt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ/ผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (กองการเจ้าหน้าที่ ) โทร 02-299-4156 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัครสอบ การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น