กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครข้าราชการ 6 อัตรา

0
1912
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครข้าราชการ 6 อัตรา

ประกาศเปิดรับสมัครข้าราชการ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หลายตำแหน่ง รวม 6 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ข้าราชการ)
  • ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
   • ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงานที่ ภูเก็ต 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • เงินเดือน: 15,000
  • ประกาศ
 • เศรษฐกรปฏิบัติการ (ข้าราชการ)
  • ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ กองบริหารยุทธศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
   หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • เงินเดือน: 17,500
  • ประกาศ
 • นายช่างโลหะแฏิบัติงาน (ข้าราชการ)
  • ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน พระประแดง สมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา: ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ
  • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ
  • เงินเดือน: 11,500
  • ประกาศ
 • วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ (ข้าราชการ)
  • ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
   • ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงานที่ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • เงินเดือน: 15,000
  • ประกาศตำแหน่งวิศวกร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การรับสมัคร

 • สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ dpim.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 325 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559  ทางเว็บไซต์ dpim.go.th และที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียด ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร. 0 2202 3555, 0 2202 3565, 0 2202 3567

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งอื่นๆ
ประกาศตำแหน่งวิศวกร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น