กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 200 อัตรา

0
6759
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร  (Department of Agricultural Extension) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) รวม 200 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
  • จำนวน : 200 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doae.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2579-0121-7 ต่อ 223
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น