กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 130 อัตรา

0
11282
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  (Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 130 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชเปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • วุฒิ : ปวช. สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
  • จำนวน : 9 อัตรา (กทม./ศรีราชา/นครศรีธรรมราช/พิษณุโลก/นครสวรรค์)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • วุฒิ : ปวช.สาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ การตลาด การขาย การจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม หรือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • จำนวน : 7 อัตรา (ปราจีนบุรี/สงขลา/ขอนแก่น/พิษณุโลก/แพร่/เชียงใหม่)
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • วุฒิ : ปวส.สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  • จำนวน : 11 อัตรา (กทม./ขอนแก่น/อุบลราชธานี/อุดรธานี/แพร่)
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงิน-และการธนาคาร
  • จำนวน : 2 อัตรา (กทม./สงขลา)
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
   (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ฯ
  • จำนวน : 3 อัตรา (กทม.)
 • นายช่างเทคนิค
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล
  • จำนวน : 3 อัตรา (กทม./พิษณุโลก/ตาก)
 • นายช่างสำรวจ
  • วุฒิ : ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • จำนวน : 2 อัตรา (กทม.)
 • นายช่างศิลป์
  • วุฒิ : ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา (พิษณุโลก)
 • ช่างไม้
  • มีความรู้สามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • นักวิชาการป่าไม้
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
  • จำนวน : 7 อัตรา (สุราษฎร์ธานี/นครราชสีมา/พิษณุโลก/แพร่/เชียงราย)
 • นิติกร
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
  • จำนวน : 8 อัตรา (กทม./ปราจีนบุรี/นครศรีธรรมราช/พิษณุโลก/นครสวรรค์/แพร่)
 •  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • จำนวน : 7 อัตรา (กทม./พิษณุโลก/แพร่/เชียงใหม่)
 • นักวิชาการเผยแพร่
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการสื่อสารมวลชน ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • จำนวน : 2 อัตรา (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศทาง-คอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
  • จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
   ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
   ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • จำนวน : 35 อัตรา (กทม./ปราจีนบุรี/ศรีราชา/บ้านโป่ง/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา/นครราชสีมา/ขอนแก่น/อุบลราชธานี/อุดรธานี/พิษณุโลก/นครสวรรค์/แพร่/ตาก/เชียงราย/เชียงใหม่)
 • นักวิชาการสัตวบาล
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์
  • จำนวน : 21 อัตรา (กทม./ปราจีนบุรี/ศรีราชา/บ้านโป่ง/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา/นครราชสีมา/ขอนแก่น/อุบลราชธานี/อุดรธานี/พิษณุโลก/นครสวรรค์/แพร่/ตาก/เชียงราย/เชียงใหม่)
 • นักวิทยาศาสตร์
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • จำนวน : 2 อัตรา (กทม.)
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวาริชศาสตร์ หรือสาขาสมุทรศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีทางทะเล หรือสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และ
   ผ่านหลักสูตรการดำน้ำ SCUBA ระดับ Open water ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
  • จำนวน : 5 อัตรา (กทม.)
 • วิศวกรโยธา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
   ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • สัตวแพทย์
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
  • จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dnp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 19-31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155 โทรสาร : 0-2579-8607
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น