กรมสุขภาพจิต รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

0
1337
กรมสุขภาพจิต รับสมัครนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health) ประกาศเปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่น สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์: 02-590-8193

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ (ข้าราชการ)
  • ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
  • ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ จากแพทยสภา
  • เงินเดือน: 21,000-23,100

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมสุขภาพจิต

การรับสมัคร

 • สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ job.dmh.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2559
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559  ทางเว็บไซต์ job.dmh.go.th www.dmh.go.th และ www.hr.dmh.go.th

สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียด ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์: 02-590-8193

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจากกรมสุขภาพจิต

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น