กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 21 อัตรา

0
5959
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Department of Juvenile Observation and Protection) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 21 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 3 อัตรา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา ฯ
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางเทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
  • ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • พนักงานพินิจ (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 7 อัตรา
  • ปวส. เท่านั้น (กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)
 • หมายเหตุ บัญชีนี้ไม่ใช้บรรจุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ้(ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)
 • เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) จำนวน 2 อัตรา
  • ปวส. เท่านั้น (กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบได้ที่ http://djop.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม 256 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ 0-2141-3613, 0-2141-6479 ในวันและเวลาราชการ
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น