job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (Department of Older Persons) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับสมัคร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 3 อัตรา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 89 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 89 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)  วุฒิ :...
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานขนส่ง  จำนวน 9 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร)  จำนวน 2 อัตรา นายช่างตรวจสภาพรถ (สาขาวิชา...
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 35 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Department of Alternative Energy Development and Efficiency) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 35 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี...
ประกาศจากกรมทางหลวง งานราชการ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครวิศวกรโยธา 15 อัตรา

กรมทางหลวง (Department of Highways) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท เปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ โทรศัพท์ 0-2644-5339 หรือ 0-2354-6668-75 ต่อ 25125 ,25126 และ 25127 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ...
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 18 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา (Srithanya Hospital) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเปิดรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6.) ตำแหน่งว่าง : 11 อัตรา พนักงานบริการ (ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง :...
ที่ทำการปกครอง จ.ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ รวม 11 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 11 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.ลพบุรีเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปวช.) จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60...
ประกาศ สพฐ รับสมัคร ครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราขการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 ทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา...
เทศบาลเมืองบางบัวทอง (จ.นนทบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง (จ.นนทบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 22 อัตรา

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เทศบาลเมืองบางบัวทองเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนิติกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)...
ที่ทำการปกครอง จ.นครพนม รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.นครพนม รับสมัครพนักงานราชการ รวม 16 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.นครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 16 อัตรา วุฒิ ปวช.-ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-16 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.นครพนมเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน 13 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าการเงินและับัญชี (ปวช.) จำนวน...
Booking.com