job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

สพป.ขอนแก่น เขต1 รับสมัครครูธุรการโรงเรียน

สพป.ขอนแก่น เขต1 รับสมัครครูธุรการโรงเรียน รวม 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน: 5 อัตรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ ...

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน รวม 16 อัตรา

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (Office Market Bangkok) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงาน รวม 16 อัตรา วุฒิ ป.4-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร นักบัญชี (ปริญญาตรี ทางบัญชี) อัตราว่าง : 1 อัตรา พนักงานการเงินและบัญชี...
กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) จำนวน 22 อัตรา

กรมธนารักษ์ (The Treasury Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา วุฒิ ป.6-ม.3-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม-22 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมธนารักษ์เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี...
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (Office of Transport and Traffic Policy and Planning) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัคร ...
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 7 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ( National Cancer Institute) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 7 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.- ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา...
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  วุฒิ ปวท.-ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์...
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 36 อัตรา

กรมศิลปากร (Fine Arts Department) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 36 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559-10 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ : ปริญญาตรี...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 15 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) (CAT Telecom Public Company Limited) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค รวม 15 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-4 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร วุฒิ ปริญญาตรี...
อบจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง และ ผู้ช่วยครู

อบจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง และ ผู้ช่วยครู รวม 26 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (Sakaeo Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 26 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่อบจ.สระแก้ว เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์...
กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 อัตรา

กรมศุลกากร (Thai Customs) รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมศุลกากรเปิดรับสมัคร พนักงานประจำสำนักงาน (ปวช. พณิชยการ) จำนวน 13 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช....
Booking.com