job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 480 อัตรา

กรมที่ดิน ( Department of Lands) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 480 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปวท.-อนุปริญญาตรี-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ วุฒิ : ปริญญาตรี ฯ ...
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครลูกจ้างสมทบ (ส่วนกลาง) จำนวน 15 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จำนวน 15 อัตรา (และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง) วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม...
กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) รวม 12 อัตรา

กรมเจ้าท่า (Marine Department) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในส่วนกลาง รวม 12 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัคร กะลาสี (ม.3-ม.6) จำนวน : 1 อัตรา ...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 รับสมัครครูธุรการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 รับสมัครครูธุรการโรงเรียน จำนวน 8 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน จำนวน 8 อัตรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน : 15,000...
กรมป่าไม้รับสมัครพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 124 อัตรา

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 124 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.3  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี  นักวิชาการป่าไม้...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า ภูเก็ต) รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า ภูเก็ต) รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน รวม 14 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า ภูเก็ต) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นายสัตวแพทย์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา นักวิชาการประมง (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา พนักงานโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1...
การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน ปีงบประมาณ 2560

การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน ปีงบประมาณ 2560

การประปานครหลวง (Metropolitan Waterworks Authority) เปิดรับสมัครรับสมัครพนักงาน ปีงบประมาณ 2560 วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 7 อัตรา นักบัญชี (ปริญญาตรี...
กรมประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 อัตรา

กรมประมง (Department of Fisheries) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รวม 12 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการประมง (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ...
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (Department of Intellectual Property) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา)...
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 6 อัตรา (ปฏิบัติงาน...
Booking.com