job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งนันเข้ารับราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครสอบ นักวิชาการ รวม 10 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare) เปิดรับสมัครแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2561 ตำแหน่งงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ(ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) 4 ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 21 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (Sakaeo Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 21 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.- ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-16 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค (ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล และผดุงครรภ์ ฯ)...
สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงาน รวม 11 อัตรา

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 11 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นิติกร (ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา ทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี ทุกสาขา)ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ...
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 15 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-2 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัคร นายช่างโยธา วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ...
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครงาน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครงาน รวม 36 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (Maharat Nakhon Ratchasima Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 34 อัตรา และ พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ม.6-ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 34 อัตรา นักรังสีการแพทย์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ผู้ช่วยทันตแพทย์...
งานราชการจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2559

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (The Crown Property Bureau) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2559 จำนวน 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 10 อัตรา และ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 (เพื่อสอบขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง)  วุฒิปริญญาตรี  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม พ.ศ....
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) (Bureau of Rural Roads 12) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)เปิดรับสมัคร นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา...
เทศบาลนครตรังรับสมัครงาน

เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา 30 อัตรา

เทศบาลนครตรัง (Trang Municipality) รับสมัครพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 30 อัตรา วุฒิ ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี และ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ เหมาะสมกับตำแหน่ง สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-11 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ (รถโดยสารปรับอากาศชนิด 42...
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 7 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัคร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา (ปทุมธานี-ฉะเชิงเทรา) ประกาศ ...
เทศบาลตำบลระโนด จ.สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมา

เทศบาลตำบลระโนด จ.สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมา รวม 55 อัตรา

เทศบาลตำบลระโนด จ.สงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 55 อัตรา วุฒิ ปวช. และ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร กองการศึกษา 23 อัตรา   คนงานทำหน้าที่ผู้ช่วยงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 1 อัตรา คนงานทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 อัตรา คนงานทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจการศษสนาและส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา แม่บ้านประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์ จำนวน 2...
Booking.com