job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน รวม 31 อัตรา

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (National Farmers Council) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 31 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ...
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Department of Alternative Energy Development and Efficiency) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.-อนุปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง...
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2560

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2/2560 รวม 229 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 รวม 229 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัคร ครูผู้ช่วย จำนวน 229 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน...
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง) รวม 136 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ (Directorate of Medical Services,Royal Thai Air Force) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 136 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัคร พยาบาล จำนวน...
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) รวม 10 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) รวม 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560-16 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัคร ...
กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง)

กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) รวม 32 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี  (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) พนักงานบริการ (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) ...
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 34 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 34 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (ปวท.-ปวส.ฯ) จำนวน 30 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ...
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ รวม 10 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัคร นักวิชาการขนส่ง (ปริญญาตรีฯ) จำนวน...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 11 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 11 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ...
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ รวม 13 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 13 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัคร นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 1 อัตรา (สงขลา) ...
Booking.com