job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมการทหารช่าง สมัครงานปี 2561

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันปี 2561 เพื่อเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 150 อัตรา

0
กรมการทหารช่าง (Engineer Department) รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) รวม 150 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นายทหารประทวน...
โรงพยาบาลนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครงาน

โรงพยาบาลนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครงาน รวม 190 อัตรา

0
โรงพยาบาลนครพิงค์ (Nakornping Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/ รายเดือน และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 190 อัตรา วุฒิ ผู้มีความรู้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน-ม.3- ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี  สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 95 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 68 อัตรา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (ปริญญาตรี) อัตราว่าง :...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ เปิดรับรวม 39 อัตรา

0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวมจำนวน 39 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี - โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ -14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ...
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งนันเข้ารับราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครสอบ นักวิชาการ รวม 10 อัตรา

0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare) เปิดรับสมัครแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2561 ตำแหน่งงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ(ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) 4 ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ ...
กรมป่าไม้รับสมัครพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 124 อัตรา

157
กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 124 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.3  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี  นักวิชาการป่าไม้...
ที่ทำการปกครอง จ.ชัยนาท

ที่ทำการปกครอง จ.ชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ รวม 10 อัตรา

0
ที่ทำการปกครอง จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวช.-ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.ชัยนาทเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปวช.) จำนวน 9 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.6.) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา

0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (Office of The Permanent Secretary for Defence) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 81 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัคร นายทหารชั้นสัญญาบัตร...
โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หญิง)

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หญิง) จำนวน 30 อัตรา

0
โรงพยาบาลตำรวจ (Police General Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล รวม 30 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ  ม.6-ปวช./หญิง /อายุ 18-35 ปี ตำแหน่งว่าง: 30 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า...
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา

0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(Ministry of Social Development and Human Security) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภูมิภาค) รวม 16 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิ ปริญญาตรี-โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ...
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 รวม 58 อัตรา

0
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (Aeronautical Radio of Thailand Ltd.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 รวม จำนวน 58 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ...