job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมสรรพากรรับสมัครงาน

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ 103 อัตรา

0
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 103 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือ อนุปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่าง : จำนวน 100 อัตรา วุฒิการศึกษา...
กรมราชทัณฑ์รับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

0
กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา ในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 72 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 1,391 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10...
กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ รวม 129 อัตรา

0
กองพลทหารราบที่ 9 (Infantry Division 9) จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา และ อะไหล่ 120 อัตรา รวม 129 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พลขับรถ...
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครข้าราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา

0
กรมโยธาธิการและผังเมือง ( Department of Public Works and Town & Country Planning) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี และ ปริญญาโท เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่งงานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ...
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา

0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (Sukhothai Thammathirat Open University) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา ตำแหน่งว่าง : 2...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ เปิดรับรวม 39 อัตรา

0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวมจำนวน 39 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี - โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ -14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ...
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

CAT รับสมัคร Call Center ประจำ ศูนย์ฯ นนทบุรี

0
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำลังรับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ประจำส่วน บริการสัมพันธ์ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ถนนติวานนท์ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี...
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (ชาย)

0
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (Royal Thai Marine Corps) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จ.นราธิวาส วุฒิ ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เพศ : ชาย วุฒิ : ม.3 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18...
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา

0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(Ministry of Social Development and Human Security) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภูมิภาค) รวม 16 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิ ปริญญาตรี-โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ...
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม รวม 10 อัตรา

0
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา นักวิชาการโสตทัศศึกษา (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง...