job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กองทัพไทย รับสมัครงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคล ชาย-หญิง เข้ารับราชการ 115 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 115 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ****** สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรุณาอ่านสำคัญมากกกกกกกก ****** - ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในเนื้อหาจะบอกรายละเอียดทุกอย่าง เช่น...
ที่ทำการปกครอง จ.สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ รวม 9 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.สงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 9 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.สงขลา เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60...
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 74 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา วุฒิม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละพื้นที่ (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัคร ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.) ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา ช่างหล่อหลอม ตำแหน่งว่าง : ...
ที่ทำการปกครอง จ.นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.นครปฐม  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 7 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.นครปฐม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน...
กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง)

กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) รวม 32 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี  (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) พนักงานบริการ (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) ...
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครพนักงานขององค์การสุราฯ รวม 12 อัตรา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (Liquor Distillery Organization Excise Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ รวมจำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15-29 กรกฎาคม 2559 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ3 (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ3 (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง...
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (Office of Transport and Traffic Policy and Planning) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัคร ...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รับสมัคร พนักงาน ลูกจ้าง ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้าง ททท. รวม 114 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism Authority of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. รวม 114 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงาน เลขานุการ  จำนวน  10 อัตรา พนักงานงานบริหารทั่วไป...
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน)

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน) รวม 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน รวม 5 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม -6 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ...
โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 26 อัตรา

โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 26 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-14 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักโภชนาการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา พนักงานพิมพ์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง :...
Booking.com