job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) จำนวน 50 อัตรา

กรมประมง (Department of Fisheries) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมประมงเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  (บรรจุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) วุฒิ : ปวส....
สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณ

สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณ รวม 13 อัตรา

สำนักงบประมาณ (Bureau of the Budget) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ รวม 13 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงบประมาณเปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง...
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 41 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (Directorate of Armament) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 41 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศเปิดรับสมัคร พนักงานธุรการ (ชาย-หญิง/ม.3-ม.6) จำนวน : 6 อัตรา พนักงานพัสดุ (ชาย-หญิง/ม.3-ม.6) จำนวน : 4...
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ รวม 277 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รวม 277 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 123 อัตรา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานงบประมาณ การเงิน บัญชี...
องค์การเภสัชกรรม (จ.ปทุมธานี) รับสมัครพนักงาน

องค์การเภสัชกรรม (จ.ปทุมธานี) รับสมัครพนักงาน รวม 216 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม รวม 216 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตำแหน่งงานที่องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัคร พนักงาน...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) รวม 24 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Department of Women's Affairs and Family Development) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ม.6-ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี จำนวน 24 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตำแหน่งงานราชการที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี...
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง)

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) รวม 7 อัตรา

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (Directorate of Air Operations Control) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเปิดรับสมัคร ช่างทางสาย (ชาย/ปวช./มีประสบการณ์) จำนวน : 1 อัตรา ช่างเครื่องสื่อสาร (ชาย/ปวช./มีประสบการณ์) จำนวน :...
สพป.ปัตตานี เขต1 รับสมัครครูผู้สอน

สพป.ปัตตานี เขต1 รับสมัครครูผู้สอน รวม 24 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 เปิดรับสมัครครูผู้สอน รวม 24 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 ตำแหน่งงานที่สพป.ปัตตานี เขต1เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา/ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 16 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  (Directorate of Education and Training,RTAF) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปิดรับสมัคร ช่างประปา ชาย (ปวช./มีประสบการณ์) จำนวน 1...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 79 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 79 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) อัตราว่าง...
Booking.com