job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา

0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(Ministry of Social Development and Human Security) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภูมิภาค) รวม 16 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิ ปริญญาตรี-โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ...

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ม3 – ปวส

0
กรมวิชาการเกษตร(Department of Agriculture) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 6 อัตรา วุฒิ ม3-ปวส สมัครได้ด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยพืชสวน ม.เกษตร บางเขน ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธุ์ 2561 ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.) วุฒิ ม3 หรือ...
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ รวม 368 อัตรา

0
กรมชลประทาน(Royal Irrigation Department) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 368 อัตรา วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานธุรการ 37 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ...
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา

0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัคร นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน : 3 อัตรา ...
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 23 อัตรา

0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร ส่วนกลาง รายละเอียดประกาศ นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท ฯ)...
อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 รวม 71 อัตรา

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (Phuket Provincial Administrative Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 71 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน : 5 อัตรา พนักงานวิทยุ...
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

0
กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ด้านเศรษฐกิจ ปริญญาตรี สาขา ทางการเงิน...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ รวม 41 อัตรา

0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 41 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัคร นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวท.-ปวส. ฯ ตำแหน่งว่าง: 41 อัตรา ...
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 200 อัตรา

0
กรมส่งเสริมการเกษตร  (Department of Agricultural Extension) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) รวม 200 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ...
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 74 อัตรา

0
กรมอู่ทหารเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา วุฒิม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละพื้นที่ (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัคร ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.) ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา ช่างหล่อหลอม ตำแหน่งว่าง : ...