job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(Ministry of Social Development and Human Security) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภูมิภาค) รวม 16 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิ ปริญญาตรี-โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ...

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ม3 – ปวส

กรมวิชาการเกษตร(Department of Agriculture) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 6 อัตรา วุฒิ ม3-ปวส สมัครได้ด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยพืชสวน ม.เกษตร บางเขน ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธุ์ 2561 ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.) วุฒิ ม3 หรือ...
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ รวม 368 อัตรา

กรมชลประทาน(Royal Irrigation Department) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 368 อัตรา วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานธุรการ 37 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ...
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัคร นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน : 3 อัตรา ...
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 23 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร ส่วนกลาง รายละเอียดประกาศ นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท ฯ)...
อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 รวม 71 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (Phuket Provincial Administrative Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 71 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน : 5 อัตรา พนักงานวิทยุ...
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ด้านเศรษฐกิจ ปริญญาตรี สาขา ทางการเงิน...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ รวม 41 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 41 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัคร นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวท.-ปวส. ฯ ตำแหน่งว่าง: 41 อัตรา ...
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 200 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร  (Department of Agricultural Extension) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) รวม 200 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ...
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 74 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา วุฒิม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละพื้นที่ (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัคร ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.) ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา ช่างหล่อหลอม ตำแหน่งว่าง : ...
Booking.com