Careers

บทความสำหรับคนทำงาน ที่อยากประสบความสำเร็จ ในด้านอาชีพ และ ชีวิตส่วนต้ว การสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับองค์กร รับมือกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป็น หัวหน้าที่ดี ให้ลูกน้องนับถือ

หัวหน้าที่ดี ต้องทำตัวอย่างไรให้เป็น ลูกน้องนับถือ

หัวหน้า คือ คนที่ทำงานให้สำเร็จโดยใช้บุคคลอื่นที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทำงานให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ หัวหน้าจึงต้องเป็นผู้ที่คิดและวางแผนงานเป็น และมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ซึ่งประการสุดท้ายนั่นเองที่คนเป็นหัวหน้าที่ดีต้องทำให้ได้ จึงทำให้เกิดคำถามว่า หัวหน้าแบบไหนจึงทำให้ลูกน้องยินดีทำงานให้ด้วยความเต็มใจ ไร้ปัญหา
เตรียมตัวก่อนเรียนจบ หางานง่ายๆ

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบ หางานทำง่ายๆ

การหางานทำสมัยนี้ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย น้องๆที่กำลังเรียนอยู่หลายคน คงมีความฝันว่า หลังจากเรียนจบแล้วจะมีงานดีๆทำ ได้รับโอกาสเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ อย่างหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบริษัทเอกชนระดับประเทศ ด้วยเพราะความมั่นคง สวัสดิการ และผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งจำนวนมากที่ต้องการเข้าทำงานนี้เช่นกัน กว่าที่เราจะได้เข้าทำงาน ก็ต้องผ่านการทดสอบความสามารถต่างๆ เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานที่สุด หากคนไหนเก่งกว่าก็จะได้งานทำ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธุ์ 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวนถึง หนึ่งแสนห้าหมื่นคน ที่ยังว่างงานอยู่ ซึ่งมากกว่าปี 2558...
Booking.com