กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) รวม 178 อัตรา

0
6782
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 178 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน  : 20 อัตรา 
  • วุฒิ : ปวส.ทุกสาขา หรือ
  • วุฒิ : ปวช. และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
   จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานด้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ตรัง/ชุมพร/นราธิวาส/ระนอง/อุบลราชธานี/ขอนแก่น/สกลนคร/นครพนม/ร้อยเอ็ด/เลย/บุรีรัมย์/พิษณุโลก/น่านนคร/ลำปาง/แม่สอด/แม่ฮ่องสอน/แพร่
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน  : 30 อัตรา 
  • วุฒิ : ปวส.ทางบัญชี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ตรัง/ชุมพร/นราธิวาส/ระนอง/หัวหิน/อุดรราชธานี/อุบลราชธานี/ขอนแก่น/สกลนคร/นครพนม/ร้อยเอ็ด/เลย/บุรีรัมย์/นครราชสีมา/พิษณุโลก/น่านนคร/ลำปาง/แม่สอด/แม่ฮ่องสอน/แพร่/ปาย
 3. นายช่างโยธา จำนวน  : 31 อัตรา 
  • วุฒิ : ปวส. ทางสาชาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาชาวิชาการก่อสร้าง สาชาวิชาสำรวจ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ตรัง/ชุมพร/นราธิวาส/ระนอง/หัวหิน/อุดรราชธานี/อุบลราชธานี/ขอนแก่น/สกลนคร/นครพนม/ร้อยเอ็ด/เลย/บุรีรัมย์/นครราชสีมา/พิษณุโลก/น่านนคร/ลำปาง/แม่สอด/แม่ฮ่องสอน/แพร่/ปาย/เพชรบูรณ์
 4. นายช่างเครื่องกล จำนวน  : 25 อัตรา 
  • วุฒิ : ปวส. ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาชาวิชาช่างกลโรงงาน
   สาชาวิชาเทคนิคโลหะ สาชาวิชาเชียนแบบเครื่องกล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ตรัง/นราธิวาส/ระนอง/อุดรราชธานี/ขอนแก่น/สกลนคร/นครพนม/ร้อยเอ็ด/เลย/บุรีรัมย์/นครราชสีมา/พิษณุโลก/น่านนคร/ลำปาง/แม่สอด
 5. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน  : 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส.ทุกสาขา หรือ
  • วุฒิ : ปวช. และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานด้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/อุดรธานี/อุบลราชธานี/ขอนแก่น/พิษณุโลก
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน  : 30 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส.ทุกสาขา หรือ
  • วุฒิ : ปวช. และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานด้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • อายุ :18-45 ปี ฯลฯ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ตรัง/ชุมพร/นราธิวาส/อุดรราชธานี/ขอนแก่น/สกลนคร/นครพนม/ร้อยเอ็ด/เลย/พิษณุโลก/น่านนคร/แม่สอด
 7. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน  : 36 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส.ทุกสาขา หรือ
  • วุฒิ : ปวช. และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านกู้ภัยและดับเพลิง มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานด้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  • อายุ :18-45 ปี ฯลฯ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ตรัง/ระนอง/หัวหิน/อุดรราชธานี/อุบลราชธานี/ขอนแก่น/สกลนคร/นครพนม/ร้อยเอ็ด/เลย/บุรีรัมย์/พิษณุโลก/น่านนคร/ลำปาง/แพร่/ปาย/เพชรบูรณ์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น