job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 9 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ( National Cancer Institute) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 9 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปวส.ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2...
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ รวม 7 อัตรา

กรมการข้าว (Rice Department) ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ รวม 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปริญญาตรี ทางการเกษตรหรือสาขาอื่น จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน...
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (จ.สมุทรปราการ) รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (จ.สมุทรปราการ) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 32 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (Poochaosamingprai Municipality) จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 32 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ ฯ) จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ปริญญาตรี...
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาาง-ภูมิภาค)

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาาง-ภูมิภาค) รวม 6 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร บุคลากร (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานเลขานุการกรม) เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (ปวส.) จำนวน : 4 อัตรา (จ.แพร่-แม่ฮ่องสอน-นครศรีธรรมราช-ร้อยเอ็ด) ...
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 93 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 93 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล ฯ) ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา เภสัชกร (ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ฯ)ตำแหน่งว่าง: 13...
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 (จ.สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 (จ.สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12  (จ.สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12เปิดรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือ พยาบาลศาสตร์) จำนวน : 3 อัตรา นิติกร (ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์) จำนวน : 1...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 8/2560 รวม 6 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ...
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล)

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) รวม 5 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) รวม 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ...
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Quality Promotion) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัคร วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ)...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัคร นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา ...
74,328แฟนคลับชอบ
30ผู้ติดตามติดตาม
100ผู้ติดตามติดตาม
Booking.com